Polityka prywatności aplikacji MK Events

ENGLISH VERSION BELOW

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) , czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w systemie MKonferencja, jest Mobile Madness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów (dalej również jako ,,ADO”).
   
 2. Jak możesz się z nami skontaktować?
  Możesz skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mkonferencja.pl lub na adres pocztowy: Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów.
   
 3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
  ADO przetwarza dane wskazane w formularzu rejestracji konta w aplikacji mobilnej lub na stronie WWW oraz edycji profilu w systemie MKonferencja tj. imię, nazwisko, tytuł, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail kontaktowy, linki do profili w portalach Social Media, bio.
   
 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
  ADO przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, której celem jest umożliwienie Ci korzystania z systemu MKonferencja, czyli aplikacji mobilnej na wydarzenia oraz ewentualnie strony WWW wydarzenia. Nasz system zawiera szereg funkcji, które pozwalają na komunikację między uczestnikami wydarzeń i publikację treści. Niekiedy Twoje dane będą wykorzystane w formularzu zgłoszenia na wydarzenie.  Sporadycznie będziemy się z Tobą kontaktowali, w celu realizacji wsparcia technicznego w zakresie korzystania z aplikacji.
   
 5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
  Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO, organizator wydarzenia, w którym bierzesz udział oraz inni uczestnicy. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z organizatorem wydarzenia przy realizacji świadczeń wynikających z umów, ale wyraźnie za Twoją zgodą.

  Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi.
   
 6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Okres przechowywania danych jest zależny od Ciebie. Możesz korzystać z naszej aplikacji na wielu wydarzeniach, dlatego my Twoich danych nie usuniemy, jeżeli nas o to nie poprosisz.
   
 7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
  ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
   
 8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
  W przypadku wydarzeń, w których możesz korzystać w aplikacji z funkcji interakcji, wymagamy podania co najmniej adresu e-mail, który jest identyfikatorem Twojego konta w naszym systemie. W niektórych przypadkach Organizator wydarzania, zamawiając u nas aplikację, może wymagać, aby uczestnicy, którzy się loguję, podawali również swoje imię i nazwisko, co jest związane z rangą i charakterem wydarzenia.

Informacje dodatkowe
- ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
- ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych Mobile Madness Sp. z o.o.

 

1. Who is the administrator of personal data?
The personal data administrator pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as "GDR"), i.e. the entity determining how your personal data will be used in the Conference system, is Mobile Madness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Rzeszów, ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów. (hereinafter also referred to as "ADO").

2. How can you contact us?
You can contact us at the following e-mail address: rodo@mkonferencja.pl or at the following postal address: Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów.

3. What kind of personal data do we process about you?
ADO processes the data indicated in the form of registering an account in a mobile application or on a website and editing the profile in the MConference system, i.e. name, surname, title, company name, contact phone, e-mail address, links to profiles in Social Media and bio portals.

4. What is the purpose and legal basis of our processing of your personal data?
ADO processes your personal data because it is necessary for the performance of the contract concluded with you, the purpose of which is to enable you to use the conference system, i.e. a mobile application for events and, possibly, the website of events. Our system contains a number of functions that allow for communication between the participants of events and publication of content. Sometimes your data will be used in the event report form. We will contact you occasionally to provide you with technical support in the use of the application.

5. Who can view your personal data?
The recipients of your personal data are ADO employees, the organiser of the event in which you participate and other participants. In addition, on the basis of relevant contracts, these data may be provided to entities cooperating with the event organiser in the performance of services resulting from the contract, but explicitly with your consent.

In addition, the ADO may transmit the data to the competent public authorities with a right to acquaint themselves with the data.

6. How long do we process your personal data?
It is up to you how long your data will be stored. You can use our application for many events, so we will not delete your data if you do not ask us to do so.

7. How do we protect your personal information?
The ADO shall ensure that it applies appropriate technical and organisational conditions to ensure the security of the personal data processed before they are disclosed. To this end, appropriate procedures and documentation have been introduced, as well as security of IT systems.

8. What are your rights in relation to the processing of your personal data by us?
The persons whose personal data are processed by the ADO are entitled to request access to their personal data from the ADO, to rectify, erase or limit the processing, to object to the processing and to transfer the data. In addition, these persons have the right to withdraw their consent and lodge a complaint with the supervisory authority. The supervisory authority is the Inspector General for Personal Data Protection / President of the Office for Personal Data Protection.

9. Do you need to enter your personal data?
For events where you can use the interaction feature in the application, we require you to provide at least an e-mail address, which is your account ID on our system. In some cases, when ordering an application from us, the Event Organizer may require that the participants who log in also provide their name, which is related to the rank and nature of the event.

Additional information
The ADO does not perform profiling in connection with the processing of your personal data, nor does it process your personal data in an automated way that affects your rights.
The ADO does not transfer personal data to countries outside the European Economic Area.

Sincerely

Mobile Madness Sp. z o.o. - Administrator of Personal Data

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i poprawić komfort korzystania z niej